دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی